Human Rights, Solidarity with Refugees

Bo Johannson, Lawyer of Mehdi Maleki, Requests a New Hearing by the Migration Board of Sweden

Mr. Bo Johannson, a Swedish lawyer, has today taken on the case of Iranian human rights activist, ex-Muslim, and refugee Mohammad Mehdi Maleki. Mehdi is at imminent risk of deportation to Iran, where he will be faced with prosecution by the Islamic Republic, most likely culminating in his death. In this letter, Mr. Johannson argues that newly available information on Mehdi’s case is sufficient to require re-opening and re-examining his case, thus forestalling the scheduled deportation of May 13, 2011. We are grateful for Mr. Johannson’s efforts to support Mehdi in this case. The letter appears in a printable format below via Scribd.

11-05-10
Migrationsverket
Förvaltnignsprocessenheten
Box 507
169 29 SOLNA

Ansökan om ny prövning i fråga om uppehållstillstånd

Sökanden:

MEHDI MALIKI, Mohamad, 860118-

Mehdi Maliki är medborgare i Iran.

Migrationsverkets ärendenummer är 10 – 98 36 77.

Saken:

Ny prövning i fråga om uppehållstillstånd.

Ombud:

Jur. kand. Bo Johansson, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Gyllenstierns-gatan 14, 115 26 Stockholm.

Yrkanden:

Att Mehdi Maliki beviljas ny prövning i fråga om uppehållstillstånd

och

att offentligt biträde förordnas för honom.

Kortfattad bakgrund:

Mehdi Maliki reste in till Sverige och ansökte om asyl under mars 2008. Han åberopade att han spelat in, framställt och distribuerat cd-skivor med politiskt innehåll och att han ansvara-de för en hemsida där man bland annat rapporterat om avrättningar. Han hade gripits vid tre tillfällen. Senare dömdes Mehdi Maliki till kroppsstraff på grund av sedlighetsbrott och han stängdes av från studier vid universitetet. När sökanden av sin far informerat om att han var eftersökt av politiska skäl lämnade han Iran. Han fruktade att gripas och att utsättas för tortyr om han återkom till Iran.

Migrationsverket avslog ansökan eftersom man inte fann något samband mellan gripandena och Mehdi Malikis politiska verksamhet.  Uppgifterna betecknas också som vaga.

Överklagandet till migrationsdomstol fullföljdes aldrig.

I ansökan om ny prövning har Mehdi Maliki åberopat medverkan i radio-och tv-program samt konvertering till kristendomen.  Ansökningarna avslogs dock med motivering att det rörde sig om tidigare prövade omständigheter, att sökanden inte ansågs riskera skyddsgrundande be-handling eller att uppgifterna betraktades som alltför vaga och diffusa.

Grunder/omständigheter:

Under april 2011 har Mehdi Malaki personligen deltagit i fyra radio- eller tv-utsändningar där han, dels berättat om sin asylansökan och hur de prövats, dels framfört grav kritik mot den iranska regimen och det politiska systemet i Iran. Bland annat har han benämnt regimen kri-minell. Han har därvid medverkat i sändningar i den USA-baserade tv-stationen Nahaad Mar-domi ” som är en farsispråkig regimkritisk kanal samt i de Sverigebaserade radiokanalerna     ” Iran e Empooz ”, ” Sedaa ye Panaahjoo ” och ” Hamsafar ”.

Det som främst kan antas ha väckt de iranska myndigheternas intresse är tv-utsändningar som når en bred iransk publik främst i USA men som kan och med all sannolikhet följs av den iranska regimens säkerhetsorgan via Internet.   

Detta skall vägas emot att iranska medborgare, enligt artikel 7 i den iranska strafflagen kan straffas om de begått brott utomlands. Även om detta avser företeende av falska dokument för utländsk myndighet kan en deportation från utlandet efter ett avslag på en asylansökan tolkas som att personen begått en brottslig handling utomlands, då ansökan avslagit. Detta är en risk som Mehdi Malaki löper, varvid hans bakgrund och person närmare undersöks .

Enligt punkt 96 i UNHCR’s handbok kan politisk verksamhet utomlands utgöra flyktingskäl   ” sur place ” exempelvis om man framför en otillåten politisk ståndpunkt. Det avgörande är om detta har blivit känt för hemlandets myndigheter och hur dessa reagerar på verksamheten eller åsikten.

Man kan på goda grunder anta att uppgiften nått iranska säkerhetsorgan och det torde stå klart att Mehdi Malikis uppgifter är av sådan karaktär att de leder till ingripande.   

Detta har inte framkommit vid en ansökan som nyligen prövat och är därför en ny omstän-dighet.

Därför riskerar Mehdi Malaki att bli föremål för de iranska myndigheternas särskild intresse om han återkommer vilket innebär gripande, förhör med honom där tortyr med all sannolikhet kommer att användas och ett långvarigt fängelsestraff på politiska grunder. Därmed föreligger omständigheter som väl kan anses utgöra verkställighetshinder enligt 12 kap. 1 – 3 §§ utlän-ningslagen.

Det är också ursäktligt att omständigheterna framförs först n

u eftersom det rör sig om helt nyligen inträffade omständigheter.

Därmed föreligger grund för att bevilja Mohamed Mehdi Malaki ny prövning i fråga om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen vilket därför yrkas.

Därtill yrkas att offentligt biträde för Mehdi Malaki förordnas då sådant biträde måste anses behövlig med hänsyn till saken delikata karaktär.  

Slutligen förutsättes att Migrationsverket även prövar fråga om verkställighetshinder enligt 12 kap 18 § nämnda lag.

Verkställighet skall ske i morgon, onsdagen den 11 maj 2011.

Fullmakt och utdrag rörande iransk strafflagstiftning bifogas.

Stockholm dag som ovan

Bo Johansson

08 – 534 881 57

bo.johansson@sweref.org

View this document on Scribd

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: