Human Rights, Solidarity with Refugees

ICRIR: Open Letter to the European Court: Do Not Allow Deportation of Sirvan Foroutan | اجازه ندهید اداره مهاجرت سوئد محمد سیروان فروتن پناهجوی ایرانی را به جمهوری اسلامی تحویل دهد

شکایت به دادگاه اروپا
اجازه ندهید اداره مهاجرت سوئد محمد
سیروان فروتن پناهجوی ایرانی را به جمهوری اسلامی تحویل دهد

محمد سیروان متولد 770625
شماره پرونده 10859037

محمد سیروان در تاریخ 1 اکتبر 2007 به سوئد آمده و از اداره مهاجرت این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرده بود. ولی متاسفانه اداره مهاجرت درخواست پناهندگی وی را رد کرده و پس از چهار سال انتظار در تاریخ 10 مارس 2011 پلیس این کشور سیروان را در محل سکونت خود دستگیر و بازداشت کرده است. سیروان قبل از خروج از ایران با تشکیلات کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در ارتباط بوده و به طور مخفیانه برای این سازمان فعالیت سیاسی میکرده و در سال 2006 هنگامی که موقعیتش به خطر افتاده بود از سنندج شهر محل زندگی خود خارج میشود و خود را به اردوگاه کومه له در عراق میرساند.

سیروان فروتن در مصاحبه خود با اداره مهاجرت به همه این مسایل به عنوان دلایل اصلی پناهندگی خود اشاره است. فدراسیون فکر نمی کند که اداره مهاجرت سوئد فعالیت سیاسی – نظامی سیروان در تشکیلات مسلح و علنی این سازمان را باور نکرده باشد. بلکه برعکس از نظر فدراسیون اداره مهاجرت فعالیت سیاسی نظامی سیروان در تشکیلات کومله را باور کرده ولی متاسفانه چنین به نظر می رسد که جان و زندگی وی برایشان ارزشی نداشته است.

سیروان برای اثبات دلایل پناهندگی خود کارت شناسایی دوره فعالیت مسلحانه خود را به اداره مهاجرت تحویل داده است. در آن زمان سیروان شناسنامه خود را به همراه نداشته ولی بعدا برای اثبات هویت خود شناسنامه را نیز به اداره مهاجرت تحویل داده است. با این وجود اداره مهاجرت تصمیم به دیپورت وی به ایران گرفته و مهمترین دلایل پناهندگی سیروان را نادیده گرفته است. جهت اطلاع عموم و دادگاه اروپا، فدراسیون 2 قطعه عکس مسلح سیروان که در اردوگاه نظامی کومله گرفته شده است به عنوان مهمترین سند دلایل پناهندگی وی به ضمیمه این نامه منتشر خواهد کرد تا افکار عمومی جامعه را متوجه تصمیمات غیر مسئولانه اداره مهاجرت سوئد در برخورد به پناهندگان ایرانی نماید. سیروان فروتن عضو و فعال سازمانی به نام کومله است که مدت 30 سال است برعلیه رژیم اسلامی ایران فعالیت سیاسی – نظامی می کند. به همین دلیل هیچ وزارتخانه ای و هیچ مقام و دولتی حق ندارد او را به رژیمی تحویل دهد که تابحال صدها نفر از فعالین این سازمان را به جوخه اعدام سپرده است.

محمد سیروان فروتن در آموزشگاه نطامی کومه له در سال 2004 درحال تمرین تیراندازی از ناحیه سر زخمی میشود و چشم چپ خود را از دست میدهد. نکته مهمتردر مورد پرونده سیروان این است که تشکیلات خارج از کشور کومه له طی نامه ای به اداره مهاجرت سوئد به تاریخ 6 سپتامبر 2009 هم ارتباط سیروان با کومه له قبل از خروج از ایران و پیوستنش به تشکیلات این سازمان بعد از خروج از ایران را تائید کرده است. همین سازمان به دنبال بازداشت سیروان در نامه دیگری به تاریخ16 مارس 2011 به اداره مهاجرت بر خطر جانی سیروان در صورت بازپس فرستادن وی به ایران تاکید کرده است. متاسفانه اداره مهاجرت هیچ اعتنایی نیز به این نامه ها نکرده و روز سه شنبه 26 آوریل پلیس مرزی سوئد به وی اعلام کرده است که برای 6 ماه مای بلیط گرفته تا وی را به ایران بازگردانند. نامه های تشکیلات خارج از کشور کومله نیز ضمیمه است.

تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر اخراج محمد سیروان فروتن به ایران بسیاری از هم رزمان سیروان و بسیاری دیگر که این خبر را شنیده اند متعجب کرده و آنها را در نگرانی عمیق نسبت به این تصمیم فرو برده است. محمد سیروان فروتن در سه مصاحبه رادیویی با رادیو همبستگی در شهر گوتنبرگ به تاریخهای 13 و20 و 26 آوریل داستان زندگی خود و خطراتی که در صورت بازگشت به ایران متوجه وی خواهد بود را توضیح داده و از مردم خواسته است به تصمیم اداره مهاجرت اعتراض نمایند.سیروان در ادامه تلاش خود برای اعتراص به تصمیم اداره مهاجرت روز پنجشنبه 27 آوریل بار دیگر به پلیس مسئول دیپورت خود اعلام کرده که برای بازگشت به ایران تسلیم تصمیم شما نخواهم شد.

با توجه به توضیح نکات فوق فدراسیون مراتب نگرانی خود را در مورد حکم دیپورت سیروان فروتن به ایران اعلام می دارد و از اداره مهاجرت می خواهد نه تنها نباید سیروان را به ایران دیپورت کنند، بلکه باید برطبق اطلاعات موجود، مطابق اصل 51 بند 2 قانون کنوانسیون ژنو، سیروان باید تحت حفاظت قرار گیرد و حق پناهندگی وی در سوئد برسمیت شناخته شود.
با احترام عبدالله اسدی
دبیر همبستگی، فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
28 آوریل 2011

[SWEDISH]
Öppet brev till Europadomstolen
Tillåt inte svenska migrationsverket överlämna Mohammad Sirvan Frootan till islamiska regimen i Iran

Angående: Mohammad Sirvan Frootan
Född: 1977- 06-25
Ärende nr: 10859037

Mohammad Sirvan anlände till Sverige den 1 oktober 2007 och sökte asyl. Men beklagligt nog har migrationsverket avslagit hans asylansökan och efter fyra år har polisen arresterat Sirvan i hans bostad. I Iran har Sirvan varit en aktiv medlem av Komala som är det kurdiska organisationen av Irans kommunist party. På grund av säkerhetsskäl har han har haft sina aktiviteter under täckmantel. I år 2006 när hans identitet avslöjas för säkerhetstjänsten i Sanandaj, hans hemstad, flyr han till Irak och ansluter sig till Komales läger där.

Sirvan har nämnd allt ovanstående i sin berättelse för migrationsverket som sina skäl för asyl i Sverige. Vi i IFR tror inte att migrationsverket har ifrågasatt Sirvans trovärdighet, utan är väl medvetna om Sirvans politiska och militära verksamheter mot islamiska regimen i Iran. Det verkar som om hans liv och hälsa är helt utan värde för migrationsverket.

För att bevisa sina yttrande om asylskäl har Sirvan givit sin ID kort som militant medlem av Komala till migrationsverket och sedan för att vidimera den, har han lämnat sitt personbevis också till migrationsverket. Trots detta har migrationsverket inte visat hänsyn till sådana starka skäl och avslagit hans ansökan om asyl. För att informera Europadomstolen och allmänheten kommer vi infoga två bilder på Sirvan som visar honom då han är beväpnad i Komala och för att uppmärksamma er om migrationsverkets ansvarslösa behandling av Sirvans ärende. Mohammad Sirvan Forootan är aktiv medlem av en organisation (Komala) som i tretio år har stridit mot islamiska regimen i Iran på båda politiska och militära planen. Av den anledningen verken staten eller beslutfattandemyndigheter får överlämna Sirvan till en regim som hittills har avrättat flera hundratals av Komales medlemmar.

Mohammad Sirvan Forootan har förlorat synen i Komalas militär bas då han praktiserade skytte i basen. En annan viktig del i Sirvans fall är att Komalas utomlandsorganisation har genom ett brev till migrationsverket den 6 september 2009 bekräftat Sirvans aktiva medlemskap i Komala i Iran samt hans fortsatta aktiviteter och medlemskap i Komala här i Sverige. Denna organisation har efter Sirvans arrestering skrivit ett annat brev till migrationsverket daterat den 16 mars 2011 för att betona på att Sirvans liv och hälsa kommer att vara i fara i fall om han skickas tillbaka till Iran (se bifoga). Beklagligt nog har migrationsverket ännu en gång inte visat hänsyn till dessa brev och samtidigt har gränspolisen meddelat Sirvan att de har köpt honom en biljett för flyget till Iran som är planerat den 6 maj 2011.

Migrationsverkets beslut om att utvisa Sirvan har chockerat alla hans vänner och kollegor i kommunist partiet, de är djupt bekymrad över beslutet. Mohammad Sirvan Forootan har berättat om sitt liv i tre intervjuer i ”Radio Hambastegi” som sändes den 13, 20 och 26 april. I intervjuerna talar han om sin livshistoria och vilka faror kommer att bemöta honom i fall om utvisning och ber om hjälp från radiolyssnarna att protestera mot migrationsverkets beslut. Fortsättningsviss har Sirvan meddelat ansvariga inom polisen att han inte accepterar utvisningen.Mot bakgrund av det ovan anförda skäl, vi i IFR vill uttrycka vår djupaste oro om utvisningsbeslutet och vill att Sirvans utvisning ska stoppas samt att han i enlighet med artikel 51 paragraf 2 av Genèvekonventionen ska få skydd i Sverige och beviljas asyl.

Abdollah Asadi
Ordförande för ”Hambastegi Iranska Flykting råd”
2011-04-28

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: