FA: نامه نمونه به سران کشورهای عضو درکمسیون وضعیت زنان سازمان ملل

نامه نمونه به سران کشورهای عضو درکمسیون وضعیت زنان سازمان ملل

این نمونه نامه به رئیس جمهور/نخست وزیر/غیره هر کشوری است که از ایستادگی در مقابل الحاق رژیم جمهوری اسلامی به کمسیون وضعیت زن سازمان ملل امتناع میکند:

(نام رئیس جمهور/نخست وزیر)عزیز
نوشتن این نامه به جنابعالی از سر خشمی است که بجهت امتناع (نام کشور)از ایستادگی وعدم پذیرش واگذاری مسند کمیسیون وضعیت زن سازمان ملل به خصمانه ترین رژیم زن ستیز و جدائی افکن جنسی در جهان یعنی رژیم جمهوری اسلامی ایران در من رخنه کرده است.

دولت شما از انجام وظیفه ایستادگی در مقابل وحشیگریهای شناخته شده ای که رژیم اسلامی بر زنان تحمیل کرده سر باز زده است. با جای دادن رژیم اسلامی در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل کشور شما نه تنها مشروعیت نا حق به جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی میدهد بلکه برای این حکومت امکان می آفریند که زن ستیزیش را در سراسر جهان بگستراند و این در تضاد با نقش سیاست گذاری کمیسیون جهت برابری جنسی و پیشبرد زنان است.

من این عمل را از بنیاد مردود میشناسم واز شما درخواست دارم که به عنوان شهروند (نام کشور) هرچه زودتر گام های لازم را بردارید که خلع رژیم اسلامی از مسند کمیسیون وضعیت زن سازمان ملل محتوم گردد.

صمیمانه
(نام شما)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: