Human Rights, Solidarity with Refugees, Solidarity with Workers

دولت سوئد درخواست پناهنده‌گی فعال سندیکایی را ردّ می‌کند

دولت سوئد بازهم قانون پناهنده‌گی بین المللی را نقض می‌کند.

دولت سوئد درخواست پناهنده‌گی فعال سندیکایی عزت دولت آبادی را ردّ کرده است وقصدِ دارد او را به ایزان بازگزداند، یعنی کشوری که فعالان سندیکایی را آزارمی‌دهد و بازداشت و در زندان شکنجه می‌کند.

دولت سوئد که از اعضای مهم و محترم جامعه‌ی بین‌المللی‌ست و به خاطرموضع‌اش درمورد “حقوق بشر” و “عدالت اجتماعی” ستوده شده است، در33 سال گذشته با سکوت کردن دربرابر جنایت‌های رژیم و زیرپانهادن اخلاق سوئدی در قانونیت بخشیدن به آدم‌کشی‌های رژیم اسلامی سهیم بوده است.

اعمالِ پناهنده‌گی ستیزانه‌ی دولت دست راستی سوئد البته تازه‌گی ندارند. این دولت به سرکرده‌گی حزب “مُدرات” بسیاری از پناه‌جویان را به جهنم جمهوری اسلامی، این رژیم دیکتاتوری جنایت‌کار و وحشی، بازگردانده و خواسته است فعالان سیاسی ایرانی را با زور به ایران بفرستد مرضیه کمانگر و حسین جاسبی و نوید میرپورزاده سه تن ازاین گونه افرادند. و اکنون دولت سوئد حق پناهنده‌گی مسلم عزت دولت آبادی را ردّ کرده است.

عزت دولت آبادی فعالی کارگری و سندیکایی‌ست که پس از انقلاب 1979 به کار تشکیلاتی روی آورده است. انقلاب طبقه‌ی کارگر ایران را پس از دهه‌ها سرکوب به صف مقدم مبارزه‌ی سیاسی کشاند و تلاش‌ها و اعتصاب‌های کارگری، رژیم ترورشاه را به زانودرآورد. ولی جنبش طبقه‌ی کارگربازنایستاد. ضد اتقلاب اسلامی ازهمان روزهای آغازین‌اش با چالش طبقه‌ی کارگر روبه‌رو بوده است.

عزت نیز مانند هزاران فعال چپ گرای طبقه‌ی کارگرسخت درامر مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر درگیربوده است. او پیکار حرفه‌ای درجنبش کارگری را با کار در سندیکای فلزکارومکانیک در1979 آغازکرد و پس ازیک سال به عضویت کامل این سندیکا درآمد.

در1980 رژیم اسلامی به گردهم‌آیی‌ها و دستاوردهای دموکراتیک انقلاب با چوب و چماق حمله می‌کرد. در1983 رژیم با حمله‌های منظم به سندیکای فلزکارومکانیک آن را تعطیل کرد و اعضای‌اش از جمله عزت را دستگیرکرد. درمدت بازداشت عزت در کمیته‌ی انقلاب اسلامی او را به اتهام عضویت در هیات مدیره‌ی سندیکا و سازمان فدایی شکنجه کردند.

عزت پس از آزادی فعالیت سندیکایی را مخفیانه دنبال گرفت. همچنین از رفتن به جبهه‌ی جنگ ایران و عراق سرباززد و همراه با دیگر فعالان کوشید تا جنبش سندیکایی را ازنو به راه اندازد. ولی به علت خطراتی که از سوی رژیم همه را تهدید می‌کرد حزب ازاو خواست تا از فعالیت دست بکشد.

از 1999 تا 2010 عزت دولت آبادی درصنعت نفت فعالیت سندیکایی داشت و مدیرپروژه‌ی توسعه‌ی سکوهای حفاری بود. دراین مدت او شاهد و معترض فساد و رشوه خواری و به بادرفتن میلیون‌ها دلار پول مردم بود. درنتیجه‌ی اعتراضات عزت به فساد، مدیراجرایی شرکت که از نزدیکان محمود احمدی نژاد بود دستگیر شد. ازآن پس عزت که افشاگرفساد بود زیرضرب قرارگرفت و زندگی‌اش به مخاطره افتاد. او نیز گریخت و به زندگی مخفی رو آورد. سپس از سوئد ویزا درخواست کرد و به کمک آشنایان توانست به طورقانونی ازایران خارج شود.

حق بی چون و چرای پناهنده‌گی عزت بنابر قانون بین المللی
عزت دولت آبادی فعال کارگری و سندیکایی شناخته شده‌ای‌ست. فعالی کارگری درجمهوری اسلامی ایران، یعنی کشوری که شاعران جنبش کارگری را اعدام می‌کند؛ رهبران سندیکایی را بازداشت و شکنجه می‌کند؛ به خاطربرپایی جشن اول ماه مه به حبس‌های درازمدت محکوم‌شان می‌کند؛ چهره‌های سرشناس کارگری را به خاطراین که مردم دوست‌شان دارند آزار می‌دهد و می‌ترساند؛ و بسیاری ازرهبران سندیکایی مانند منصوراسانلو، شاهرخ زمانی، محمد شریف ساعد، مظفرصالح نیا، شیث امانی، صدیق کریمی، علی نجاتی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده را مرعوب و زندانی می‌کند.

ازاین گذشته، فعالیت‌های عزت برضد رژیم اسلامی درایران، همچنین فعالیت‌های مربوط به جنبش کارگری درسوئد نه تنها تا کنون همچنان ادامه داشته، بلکه به خاطراحترام نسبی به آزادی‌های سیاسی درسوئد فشرده‌تر هم شده است. عزت از همکاران رادیوی فارسی زبان همبستگی دراستکهلم است و نقش مهمی در سازمان‌دهی تظاهرات علیه رژیم اسلامی داشته است.

ما باور راسخ داریم که اداره‌ی مهاجرت دولت سوئد به خوبی از وضعیت عمومی درایران و نقض سیستماتیک حقوق بشرـ تجاوز به هرچه انسانی‌ست ـ آگاه است. ازاین رو ردّ حق پناهنده‌گی عزت فقط نشان‌دهنده‌ی تلاش شرم‌آوردولت سوئد در پی‌روی ازسیاست دست راستی و غیرانسانی علیه پناه‌جویان سیاسی ایرانی و علیه حقوق بشراست. این کار قانونیت بخشیدن غیرمستقیم به سرکوب طبقه‌ی کارگرو اعدام فعالان کارگری به دست رژیم اسلامی‌ست. این کاربنابرقوانین بین المللی و اتحادیه‌ی اروپا وسوئد، غیرقانونی هم هست.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: