Human Rights, Solidarity with Refugees

خانم نیره نوری پناهجو در کشورترکیه به دلیل داشتن تیروئید سمی در وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد و نیاز به کمک بشر دوستانه دارد

No to Deportation to Iran!

خانم نیره نوری در سال 2009 به دلیل داشتن فعالیت سیاسی فرزندانش و شرکت داشتن در اتفاقات پس ازانتخابات ریاست جمهوری درایران بارها تحت تعقیب بازداشت ومورد بازجویی قرار میگیرد .

ایشان همراه خانوده اش در مورخ2009/9/4 مجبور به ترک ایران میشوند وبه ترکیه پناه میبرند .چهار روز بعد از رسیدن به خاک ترکیه همراه فرزندانش خود را به مقر کمیساریای عالی پناهندگان معرفی میکنند.

بعد از پیش مصاحبه ای که با این خانوده درتاریخ 2009/9/8 شد بعد از گذشت بیش از یک سال در تاریخ 2010/10/21 باآنها مصاحبه اصلی راانجام دادند.
اما بعداز گذشت هشت ماه مجددا با این خانواده مصاحبه میشودکه به گفته وکلای کمیساریای عالی پناهندگان برای توضیح پاره ای از ابهامات بوده است.
خانم نیره نوری که در وضعیت جسمی نامناسبی بوده است و همراه خانوده اش و تعدادی دیگر از پناهجویان در اعتراض به بلاتکلیفی در مقابل مقر کمیساریای عالی در انکارا دست به تحصن می زنند همان روز از طرف پلیس ترکیه بازداشت میشوند وبه جزای نقدی وحبس محکوم می شوند .

مدتی بعد از تحصن سازمان کمیساریای عالی پناهندگان در تاریخ 2011/8/1 در سایت خود پرونده این خانواده را بسته اعلام میکند.

در حال حاضر خانم نیره نوری که تیروئید سمی دارد در وضعیت جسمی نامناسبی به سر میبردو به عمل جراحی نیاز دارد.

این خانواده به دلیل نداشتن توان مالی از پس عمل جراحی خانم نیره نوری بر نمی آیند وحتی توان فراهم کردن مایحتاج روزانه شان را ندارند.
خانم نیره نوری وخانواده اش نیاز به کمک بشر دوستانه دارند .

کمپین نه به دیپورت از همه سازمان های پناهندگی،سازمان های حقوق بشری، بشر دوستان و آزدی خواهان در حد توان درخواست کمک مالی به این خانواده را دارد.

در صورت یاری رساندن با شماره تلفن خانم نیره نوری تماس بگیرید:

00905544862769

شماره پرونده خانم نیره نوی :
385-09c3635

http://notdeportation.blogspot.com

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: