Human Rights, Solidarity with Refugees

حمید و هوشنگ را اخراج نکنید

Photo credit: Torje Kosmo Karlsen, http://www.nrk.no

حمید و هوشنگ را اخراج نکنید

بیست و ششم سپتامبر 2010

Translation into Farsi: Tour Irani

میشن فری ایران

عکس از ترجه کاسمو کارلسن

در یک رویداد تاسف انگیز دولت نروژ تقاضای پناهندگی دو ایرانی به نامهای حمید قربانی و هوشنگ پارسا را رد کرد.

هوشنگ و حمید اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه ان آر ک نروژ اذعان کردند: “ما ازاین که به ایران برگردانده شویم وحشت داریم. ترجیح میدهیم همین جا بمانیم و بمیریم. در ایران آنها به دنبال ما خواهند آمد و ما را خواهند کشت

کمیسیون عالی سازمان ملل در نروژ مانند شعبه های این سازمان در کشورهای دیگر به اعمال و رفتار بی ملاحظه و توهین آمیز در مورد پناهندگان قانونی که در صورت باز گردانده شدن به ایران مورد آزار و شکنجه قرار خواهند گرفت دست میزند. تقاضای پناهندگی حمید در نروژ در دهم ماه سپتامبر و هوشنگ شش ماه پیش از آن رد شد.
این دو به مدت شانزده و بیست ماه در نروژ اقامت داشته اند

گرچه این دو نفر تقاضای صحبت با اداره مهاجرت نروژ
یعنی یو دی آی را کرده اند ولی آرنت آولی آندرسن در اداره پناهندگی ناوریک اعلام کرده که حاضر به دیدار با آنها نیست

حمید و هوشنگ تقریبا از حدود بیست سپتامبر در اعتصاب غذا بوده اند و لبهای خود را نیز دوخته اند
روز بیست و پنج سپتامبر هر دو آنها به علت اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شدند
ما از این دو جوان درخواست میکنیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند و آب بنوشند و غذا بخورند تا قدرت بدنیشان بیشتر شده و بتوانند در اسلو در تظاهراتی که به خاطر حقوق آنها و حقوق تمام پناهندگان ایرانی ترتیب داده شده است بپیوندند

لطفا از نامه زیر برای احقاق حقوق هوشنگ پارسا و حمید قربانی استفاده کنید. اگر نروژ حقوق پناهندگان را نقض کند دولتهای ترکیه و یونان نیز به این کار در ابعاد بزرگتر دست خواهند زد

Send to Norway’s Foreign Minister, Jonas Gahr Støre (post@mfa.no), with a copy to Norway’s Prime Minister Jens Stoltenberg (post@arbeiderpartiet.no and via Facebook), to the UNHCR (guterres@unhcr.org), to the UNOHCHR (npillay@ohchr.org and urgent-action@ohchr.org) and to the VG newspaper in Denmark (2200@vg.no).

Norwegian Foreign Minister: Jonas Gahr Støre, post@mfa.no
Norwegian Prime Minister: Jens Stoltenberg, post@arbeiderpartiet.no and on Facebook
Antonio Guterres, High Commissioner for Refugees: guterres@unhcr.org
Navi Pillay, High Commissioner for Human Rights: npillay@ohchr.org and urgent-action@ohchr.org
Newspaper: 2200@vg.no

برای وزیر خارجه نروژ این نامه را ارسال کنید

Norwegian Foreign Minister: Jonas Gahr Støre, post@mfa.no
Norwegian Prime Minister: Jens Stoltenberg, post@arbeiderpartiet.no and on Facebook
Antonio Guterres, High Commissioner for Refugees: guterres@unhcr.org
Navi Pillay, High Commissioner for Human Rights: npillay@ohchr.org and urgent-action@ohchr.org
Newspaper: 2200@vg.no

Dear Foreign Minister Støre,

I have learned that Norway has denied asylum to Iranians Hushang Parsa and Hamid Gorbani, who identify with the anti-government Green Movement. As you know, the Islamic regime brutally represses peaceful protesters, journalists, students, and human rights activists within its borders. Among those who flee, the regime pressures them to return or to collaborate with the regime abroad, particularly in those countries where the Islamic regime’s agents have enjoyed a free hand in illegal activities like Turkey and Iraq. Under these circumstances, any effort by Norway to forcibly return Hushang Parsa and Hamid Gorbani clearly and egregiously violates of the principle of non-refoulement: “no refugee should be returned in any manner whatsoever to any country where he or she would be at risk of persecution.” Norway has signed the Convention and Protocol on the Status of Refugees, where this principle is enshrined.

These two have stated that they fear for their lives. The world knows the atrocities the Islamic Republic inflicts on its citizens: Neda Agha Soltan was shot dead in the street, simply for walking among peaceful protesters last June. Mohammad Valian, a 20-year old boy whose only “crime” was calling for freedom and throwing a rock, was sentenced to death. Sakineh Ashtiani is at high risk of being buried in a hole in the ground and having rocks thrown at her until she dies. We know what this regime will do to young men who have actively and publicly condemned this murderous regime.

Hushang Parsa and Hamid Gorbani warrant refugee status and protection under UN conventions. Norway must uphold these principles or be complicit in the bloody work of the Islamic Republic. Norway must recognize the implications of its act in these two cases: violating the principle of non-refoulement will have dire consequences for refugees worldwide. I am especially concerned for thousands of Iranian refugees surviving precariously in Turkey, Greece and Iraq. The world does not want these countries to follow a poor example set by Norway. The world, and the Iranian people, will not forget those who stood by the Iranian people through one of their history’s hardest struggles for freedom and humanity.

Norway must reconsider its position and set appropriate precedent by halting any deportation proceedings, establishing their refugee status, and implementing appropriate protections to preserve their lives. The ongoing crisis in Iran demands that specal status be considered for Iranian asylum seekers.

Sincerely,
[Name]

We suggest that you also send mail to your own government’s foreign ministry or secretary of state, asking for their support in the matter of just and legal treatment of Iranian asylum seekers in Norway and throughout the world:
michael.spindelegger@bmeia.gv.at
kab.bz@diplobel.fed.be
info@mvp.gov.ba
iprd@mfa.government.bg
ministar@mvpei.hr
minforeign1@mfa.gov.cy
podatelna@mzv.cz
udenrigsministeren@um.dk
vminfo@vm.ee
umi@formin.fi
bernard.kouchner@diplomatie.gouv.fr
inform@mfa.gov.ge
guido.westerwelle@auswaertiges-amt.de
gpapandreou@parliament.gr
titkarsag.konz@kum.hu
external@utn.stjr.is
minister@dfa.ie
gabinetto@cert.esteri.it
segreteria.frattini@esteri.it
urm@urm.lt
tonio.borg@gov.mt
secdep@mfa.md
m.verhagen@minbuza.nl
post@mfa.no
DNZPC.Sekretariat@msz.gov.pl
senec@mne.gov.pt
pm@pm.gov.pt
miguel.moratinos@maec.es
registrator@foreign.ministry.se
info@eda.admin.ch
turkcons.london@mfa.gov.tr
CONTACT FORM, US Dept of State – http://contact-us.state.gov

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 114 other subscribers

via Twitter

%d bloggers like this: