Not One More Execution, Solidarity with Women

عکس العمل فوري و جهاني به کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني

اعلام جرم بشريت متمدن عليه وحشيگري اسلا

فقط چند روز از اعلام کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني ميگذرد. نامه فرزندان او براي نجات جان مادرشان٬ بسرعت برق در دنيا منتشر شد. به بيش از ۱۲ زبان دنيا ترجمه و در صدها سايت اينترنتي و رسانه بين المللي منعکس شد. امروز ديگر ميليونها نفر خبر احتمال سنگسارشدن يک زن در ايران را شنيدند و با خواندن نامه فرزندان او ٬ در خلوت خود اشک ريختند و با خشم و انزجار٬ نامه اعتراضي بسوي بيت ” رهبري” و احمدي نژاد رئيس جمهور حکومت سنگسار ارسال کرده و احساس خود را با نوشتن چند جمله بيان کردند. خواندن اين کامنتها خود بيانگر خشم و نفرت عميقي است که هزاران نفر عليه اين بربريت و وحشيگري قرون وسطايي دارند و صدها نفر نوشتند٬ ما چه ميتوانيم بکنيم؟

يادداشتها را به زبانهاي مختلف نوشته اند .سري به اين سايتها بزنيد. سري به مباحثات داغي که در فيس بوک و در تويتر و سايتهاي اينترنتي در جريان هست بزنيد تا ببينيد که خشم و انزجار از اين عمل تا چه حد است. تا ببينيد که دنيا و قلب بزرگ بشريت براي آزادي و عشق و امنيت مي طپد و دولتها در اروپاو کانادا و امريکا و بطريق اولي در ايران و عراق و افغانستان٬ در مقابل مردم هستند.

اولين کمپين جهاني ما عليه سنگسار٬ در نجات جان زني بود به اسم زيبا در سال ۱۹۹۲ ٬ آنزمان در وين اين فعاليت آغاز شد و در اولين جلسات عمومي که شرکت کردم و در اولين مصاحبه با رسانه ها ديديم که در مورد سنگسار توضيحات و توجيهاتي در رسانه هاي غربي وجود دارد که بطور مستقيم در مبارزه عليه اين پديده نقش منفي بازي ميکرد.

در سال ۱۹۹۳ در کنفرانس جهاني حقوق بشر در وين شرکت و سخنراني کردم و همين استدلالها را از تعدادي رسانه ها و فمينيستهاي غربي و همچنين هيئتي که از ايران آمده بود٬ شنيدم. در حاليکه زنان مدافع حکومت اسلامي و از جمله اعظم طالقاني٬ چادرهايشان را به دندان گرفته بودند٬ در دفاع از اسلامي بعدن ايران و سنگسار و حکومت اسلامي سخنراني ميکردند.

در سال ۱۹۹۵ در کنفرانس جهاني زنان در پکن ٬ وقتي عليه سنگسار سخنراني کردم ٬ همان توضيحات و توجيهات را از برخي فمينيستها شنيدم٬

ده سال بعد از پکن٬ در سال ۲۰۰۵ در نيويورک قطعنامه اي را بر عليه سنگسار به تصويب صدها سازمان غير دولتي رسانديم و در آنجا زهرا شجاعي معاون خاتمي درامور زنان با چادري که به دندان گرفته بود ٬ از حکومت اسلامي و سنگسار دفاع کرد..

اينها در کنفرانسهاي جهاني در دفاع از حقوق زنان حضور مي يافتند و بدون اينکه کسي آنها را هو کند٬ در دفاع از بربريت و وحشيگري اسلامي حرف ميزدند و به نوعي همه کيش و مات اين وقايع را نظاره ميکردند.. چرا؟

يک صف طولاني از مالتي کالتراليستها٬ ” روشنفکران” نان به نرخ روز خور٬ اسلام شناساني که از قبل تلفظ کلمات عربي و تلاوت آياتي از قران نان در مي آوردند٬ و فمينيستهايي که با سکوت نظاره گر اين قيل و قال هاي مشمئز کننده بودند٬ همه و همه باعث ميشدند که دنيا به اين پديده شرم آور و وحشيانه با صبر و شکيبايي برخورد کرده و پاسيو عکس العمل نشان دهد.

به ما ميگفتند که : ايران کشور اسلامي است. مردم آنجا مسلمان هستند و فرهنگشان با فرهنگ غربيها فرق دارد…

به ما ميگفتند که : حقوق بشرو حقوق زنان بستگي به فرهنگي دارد که شما از آنجا آمده ايد. حقوق بشر نه جهانشمول بلکه نسبي است و الان دوران مطلقگرايي و جزم گرايي نيست٬ بلکه دوران نسبيت فرهنگي است!

به ما ميگفتند که : زنان در ايران و افغانستان و عراق و عربستان سعودي و پاکستان همگي مسلمان هستند و شايد حجاب سر کردن جزو فرهنگ آنها است و اذيتشان نميکند٬ شايد کتک خوردن در خانه جزيي از فرهنگ آنها است و چندان ناراحت اشان نميکند٬ شايد تجاوز در خانه توسط همسرانشان به نوعي عادت براي آنها تبديل شده است و .. شايد سنگسار شدن…. هم جزو فرهنگشان باشد و چندان اذيت اشان نکند!!!!

اينها را ميگفتند و در مقابل جنايت عليه بشريت سکوت ميکردند٬ به ادامه روابط حسنه اقتصادي و سياسي با دولتهاي سنگسار کننده ادامه ميدادند و از طريق مطبوعات رسمي به جامعه و به مردم اين احساس را القا ميکردند٬ اکه اين مسائل چندان مهم نيستند…

تجربه نزديک به سي سال فعاليت عليه سنگسار ٬ به من اثبات کرده است که مردم در خانه و مدرسه و خيابان و دانشگاه و اداره٬ قلب بزرگي دارند که به ياد مريم ايوبي و آمنه لاوال و صفيه حسيني و آبوکا و زعفران بي بي و سکينه محمدي آشتياني به طپش در آمده و خواهان پايان دادن به اين وحشيگري است. دولتها در غرب ابدا نمايندگي اين احساس و اين مردم را نميکنند.

امروز يکبار ديگر ما دست بسوي قلبهاي مردم عادي دراز کرده ايم. نه سياستمداران که با چشمهاي سرد و براي رفع تکليف ميگويند ” ما مخالف سنگسار هستيم” و ديگر هيچ !

هزاران نامه اعتراضي روانه تهران شد٬ هزاران نامه به سفارتخانه هاي حکومت جنايتکاران در کشورهاي مختلف ارسال شد و موجي از محبت و همبستگي روانه خانه سکينه و نثار فرزندان او شد.

ما اين جنبش را ادامه خواهيم داد. براي نجات سکينه و براي پس زدن فضاي نسبيت فرهنگي و براي بالا بردن پرچم جهانشمولي حقوق انساني و براي مقابله با اسلام سياسي و جنبش اسلامي .

براي نجات سکينه در روز جمعه اين هفته در اين شهرها به خيابان آمده و اعتراض خواهيم کرد.با ما همراه شويد و کمک کنيد که به اين لکه ننگ بر تاريخ بشريت پايان دهيم.

ورتسبرگ – آلمان

از ساعت ۱۲ تا ۳ بعد از ظهر مرکز شهر ورتسبرگ مقابل ساختمان کافهوف

تلفن تماس با حسن حسين زاده : ۰۱۷۶۳۷۰۲۷۲۹۵

کلن: يکشنبه ساعت ۱۱ صبح در مقابل کليساي مرکزي دم به همراه مادران عزادار از ساعت ۱۱ صبح روز يکشنبه ۴ ماه يولي

تورنتو- يکشنبه ۴ ماه يولي با حضور در فستيوال همجنسگرايان و اعتراض بهمراه آنها عليه سنگسار سکينه محمدي آشتياني

واشنگتن: جمعه ساعت ۶ بعد از ظهر مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران

مينا احدي – کميته بين المللي عليه سنگسار

۳۰ ژوئن ۲۰۱۰

http://www.minaahadi.com
http://www.rowzane.com

http://stopstonningnow.com
https://missionfreeiran.wordpress.com

Discussion

2 thoughts on “عکس العمل فوري و جهاني به کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني

  1. چرا شما دلتان به حال کودکان مظلوم و بیگناهی که هر روز در جهان از فقر ، جنگ و گرسنگی میمیرند نمیسوزد چرا دلتان به حال دختر مظلوم آمریکایی راشل کوری که زیر بولدوزر اسرائیلی ها صورت قشنگش له شد نمیسوزد این زن در ایران یک جرم مرتکب شده و محاکمه او هم فقط با مراجع قضائی ایران است نه با جامعه بین المللی پس در مسائل داخل ایران دخالت نکنید

    Posted by هانیه | September 6, 2010, 2:49 am

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Tweets that mention عکس العمل فوري و جهاني به کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني | برای ایران آزاد mission free iran -- Topsy.com - June 30, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: